NewsCzech businesses are already starting to feel the impacts of Brexit

Almost half of small and mid-sized companies from the Czech Republic have a plan ready for the next steps to be taken in connection with the departure of the UK from the European Union. Already, 28% of these companies have experienced a decrease in orders or revenues as a result of the volatile situation and circumstances surrounding Brexit. Indirect influence, for example, in the form of extra administrative costs or adjustments made to contractual terms and conditions, has been recorded by four out of ten companies. These results came from a recent survey conducted by the British Chamber of Commerce and Bibby Financial Services amongst companies doing business with the UK.

The lack of information related to Brexit and the sense of “being in the dark” is something which is felt by almost two-thirds of Czech companies, and some even admit that they will stop trading with the UK because of Brexit. “We perceive Brexit as a huge challenge, and moreover we feel obliged to provide businesses with the necessary information and to offer them advice, since a consensus has already been found on many of the issues. This important information can be found on our website, or alternatively companies are welcome to contact us themselves,” says Marcela Černochová, Managing Director of the British Chamber of Commerce.

The survey conducted also shows that only 37% of Czech companies are looking for new markets, and only a quarter of them fear worse payment capability of their British business partners. Before the possible fluctuations in the GBP exchange rate, 29 percent of companies are hedging, and more than half feel that Brexit could lead to increased trading in euros. “The business environment would greatly benefit from early clarification of the Brexit conditions of departure, otherwise there is a risk of further decline in terms of business activities,” said Michal Gabriel, Executive Director and Board Member of Bibby Financial Services.

The British Chamber of Commerce has been dedicated to the Brexit issue since the referendum was held in 2016. Thanks to the BCC’s cooperation with various influential partners, a number of meetings and discussions have been held on Brexit and a platform specifically designed for information sharing has been developed as well. The British Chamber of Commerce is involved in the development of UK-Czech business cooperation, and so providing support to businesses is seen as a priority. In this context, the British Chamber of Commerce has prepared the ad hoc Brexit Perspectives project; more information on this can be found here.

Great Britain is one of the key business partners of the Czech Republic. In 2017, it ranked as the fifth largest outlet for Czech goods and the tenth largest exporter on the Czech market. By the end of March 2019 Britain will no longer be a member of the EU; however, the exit conditions are yet to be determined.


Téměř polovina malých a středních firem z České republiky má připravený plán dalšího postupu v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem brexitu pocítilo 28 procent společností. Nepřímý vliv, například v podobě administrativních vícenákladů nebo úprav smluvních podmínek, evidovaly čtyři z deseti firem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Britské obchodní komory a Bibby Financial Services mezi firmami obchodujícími s Británií.

Nedostatek informací spojených s brexitem pociťují téměř dvě třetiny českých firem a některé dokonce připouštějí, že kvůli brexitu přestanou s Británií obchodovat. „Brexit vnímáme jako obrovskou výzvu a cítíme povinnost poskytnout potřebné informace a nabídnout případné poradenství, protože v mnoha otázkách už byla nalezena shoda. Důležité informace lze najít na našich webových stránkách nebo nás mohou firmy kontaktovat,“ říká ředitelka Britské obchodní komory Marcela Černochová.

Z provedeného průzkumu dále vyplývá, že pouze 37 procent českých firem hledá nové trhy a jen čtvrtina z nich se obává horší platební schopnosti britských obchodních partnerů. Před možnými výkyvy kurzu libry se zajišťuje 29 procent společností a více než polovina z nich se domnívá, že brexit by mohl vést ke zvýšení obchodování v eurech. „Podnikatelskému prostředí by velmi prospělo brzké vyjasnění podmínek brexitu, protože jinak hrozí další pokles obchodních aktivit,“ mínil Michal Gabriel, výkonný ředitel a člen představenstva Bibby Financial Services.

Britská obchodní komora se tématu brexitu věnuje od referenda v roce 2016. Díky spolupráci s významnými partnery už proběhla řada setkání a podařilo se vytvořit platformu pro sdílení informací. Britská obchodní komora se podílí na rozvoji britsko-české obchodní spolupráce a poskytnutí podpory vnímá jako prioritu. Pro tyto účely Britská obchodní komora připravila projekt Brexit Perspectives, více informací je k dispozici zde.

Velká Británie patří mezi klíčové obchodní partnery České republiky. V roce 2017 byla pátým největším odbytištěm českého zboží a desátým největším vývozcem na český trh. Do konce března 2019 přestane být Británie členem EU, podmínky odchodu ale nejsou dosud stanoveny.